Algemene Voorwaarden Relax Center Nederland

1. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringsaanvragen en overeenkomsten welke, direct of indirect, worden gesloten met Relax Center Nederland.
1.2. Relax Center Nederland wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden nadrukkelijk van de hand.
1.3. Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2. RESERVERING
2.1. Relax Center Nederland behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder opgave van redenen, te weigeren.
2.2. Bij online/mail en telefonische reserveringen komt de overeenkomst tussen Relax Center Nederland en de klant tot stand op het moment dat de Relax Center Nederland de reserveringsbevestiging per mail aan u heeft verzonden.
2.3. De klant dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan Relax Center Nederland te worden doorgegeven.
2.4 Ondanks dat een overeenkomst tot stand is gekomen, staat het Relax Center Nederland vrij te allen tijde het verlenen van diensten te weigeren of op ieder moment te staken, indien de gast zich naar het oordeel van Relax Center Nederland niet fatsoenlijk gedraagt en/of de gast de aanwijzingen van Relax Center Nederland niet opvolgt. De gast kan in dat geval geen aanspraak maken op enige restitutie en blijft gebonden de overeengekomen betaling aan Relax Center Nederland te voldoen.
3. PRIJZEN
3.1. De klant is aan Relax Center Nederland het overeengekomen bedrag, zoals vermeld op de website, verschuldigd.
3.2. De prijzen en bijkomende kosten staan vermeld op de website van Relax Center Nederland, zijn allen inclusief BTW.
3.3. Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen, kunnen worden doorberekend aan de klant. Alle prijzen op de website en andere uitingen zoals brochures, posters en folders, zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigingen ondergaan.
3.4. Kortingsacties die gepubliceerd worden nadat een reservering/boeking of aankoop is gedaan, kunnen niet met terugwerkende kracht alsnog toegepast worden.
3.5. Indien de klant in het bezit is van een kortingsbon, e-ticket of een andere cadeaubon, dient de klant deze daadwerkelijk in te leveren bij het inchecken tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien de klant deze korting bon, e-ticket of andere cadeaubon niet kan overhandigen, is Relax Center Nederland genoodzaakt het volledige tarief in rekening te brengen.
3.6. Cadeaubonnen hebben een geldigheid van één jaar, gerekend vanaf datum aankoop.
4. BETALING/ANNULERING
4.1. Annulering door de klant moet altijd schriftelijk, dat wil zeggen door middel van de annuleer link in de bevestiging die u heeft ontvangen of door een email te sturen naar info@relaxcenternederland.nl. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
-a. Bij annulering meer dan 48 uur voor de overeengekomen datum en tijd van uitvoering van de overeenkomst heeft de klant recht op eenmalig kosteloze verplaatsing van de afspraak (restitutie is uitgesloten). Bij verplaatsing/annulering worden omboekingskosten in rekening gebracht, de kosten per wijziging bedragen € 25,-
– b. Bij annulering minder dan 48 uur maar meer dan 24 uur voor de overeengekomen datum en tijd van uitvoering van de overeenkomst heeft de klant recht op een korting van 50% op de eerstvolgende afspraak, hiervoor ontvangt de klant per mail een kortingscode (restitutie is uitgesloten).
– c. Bij annulering minder dan 24 uur voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst heeft de klant geen recht op restitutie of tegemoetkoming.
-d. Er worden geen uitzonderingen gemaakt bij ziekte, covid en alle andere persoonlijke omstandigheden.
-e. Bij overlijden van een direct familielid (vader, moeder, zoon, dochter of partner) kan aanspraak gemaakt worden op kosteloze verplaatsing van de afspraak, voorwaarde is dat er een bewijs van overlijden wordt overlegd (rouwkaart of overlijdensbericht)
– f. Indien bij annulering niet direct een nieuwe boeking gemaakt kan worden, zal er een vouchercode worden verstrekt, deze voucher heeft een geldigheid van 6 maanden gerekend vanaf afgiftedatum. Voucher is uitsluitend geldig bij de locatie/vestiging waar de oorspronkelijke reservering is gemaakt.
-g. Reservering / boeking verplaatsen naar een andere locatie of vestiging is niet mogelijk
-h. Reservering / boeking waarbij een korting / kortingsactie van toepassing is, kan niet worden verplaatst / geannuleerd.
5.GEDRAG EN HUISREGELS
5.1. De klant zal zich tijdens zijn verblijf bij Relax Center Nederland fatsoenlijk gedragen en te allen tijde de aanwijzingen van het personeel opvolgen.
5.2. De klant zal zich tijdens zijn verblijf bij Relax Center Nederland onthouden van (en zal ervoor zorgen dat andere personen in zijn gezelschap zich onthouden van):
– a. drugsgebruik; – b. luidruchtig of anderszins storend gedrag; – c. onzedelijke, onrechtmatige of strafbare gedragingen; – d het storen of hinderen van andere klanten of personeelsleden van Relax Center Nederland; – e. het maken van beeld- of geluidsopnames; – f. het hebben van lichamelijk contact met anderen; – g. roken; – h. het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties; – i. het niet in acht nemen van algemeen aanvaarde hygiënenormen.
5.3. Klanten en alle personen waarvoor de klant wettelijk verantwoordelijk dienen zich te houden aan de door Relax Center Nederland vastgestelde huisregels. De van toepassing zijn de huisregels Relax Center Nederland heeft het recht haar klanten onmiddellijk te (laten) verwijderen, indien de huisregels worden overtreden en/of aanwijzingen van de medewerkers niet worden opgevolgd. De klant heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de betaalde reservering.
6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1. Relax Center Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies en/of schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolgen van een verblijf bij Relax Center Nederland.
6.2. Relax Center Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf van de klant niet voldoet aan de verwachtingen die de klant daarvan gesteld had.
6.3. Relax Center Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ontstaan aan zaken of personen ten gevolge van het gebruik van faciliteiten bij Relax Center Nederland.
6.4. Relax Center Nederland is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast.
6.5. Relax Center Nederland is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen van haar werknemers.
6.6. Relax Center Nederland is niet aansprakelijk voor het onklaar en/of buiten gebruik raken van faciliteiten en/of voorzieningen.
6.7. De klant is verplicht alle extra kosten te voldoen, welke ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruiken c.q. niet juist achterlaten van de faciliteiten.
7. PRIVACY
7.1. Verwezen wordt naar de Privacy Verklaring van Relax Center Nederland.
8. KLACHTEN
8.1. Ondanks de zorg en inspanning van Relax Center Nederland, kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Klachten kunnen direct gemeld worden bij de receptie van Relax Center Nederland. Indien een klacht niet kan worden verholpen of deze niet naar tevredenheid is opgelost, dient u de klacht schriftelijk te versturen of deze per e-mail toe te sturen naar info@Relaxcenternederland.nl t.a.v. de directie. Deze handelswijze is absoluut noodzakelijk om de klacht op juiste wijze te kunnen behandelen.
9. OVERIGE BEPALINGEN
9.1. In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Relax Center Nederland. Door gebruik te maken van Relax Center Nederland en al haar faciliteiten, aanvaardt u deze Algemene voorwaarden.
9.2. Op alle overeenkomsten tussen de klant en Relax Center Nederland is het Nederlands recht van toepassing.
9.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vestigingen en/of franchise locaties. Elke vestiging is een zelfstandige entiteit en handelt voor eigen rekening.